دوره و شماره: دوره 13، شماره 34، اسفند 1396، صفحه 1-100 
پوشش هیدروکسی‌آپاتیت – آلومینا کامپوزیتی بر روی آلیاژ NiTi با استفاده از روش پوشش دهی الکتروفورتیک

صفحه 9-19

ویدا خلیلی؛ حسین ملکی قلعه؛ جعفر خلیل علافی؛ محمد حسین سیادتی؛ مهدی جاویدی


بررسی ریزساختاری، سختی و رفتار سایشی آلیاژ Ti-6V-4Al تحت شرایط مختلف عملیات حرارتی

صفحه 21-32

یزدان شجری؛ وحید ابویی مهریزی؛ امیرحسین کریمی لیواری؛ احسان بهمنی