اصول اخلاقی انتشار مقاله

مسئولیت اخلاقی نویسندگان

-احراز شرایط علمی لازم و کافی برای انجام پژوهش و تولید علم(تهیه مقاله)

-استفاده از برهان و استلال کافی برای نتیجه گیری

-پرهیز از ارسال همزمان مقاله برای چندین نشریه

-پرهیز از نشر مقاله در چندین نشریه

-رعایت اصل امانت داری در نگارش مقاله

- صداقت و راستگویی و پرهیز از دستکاری داده ها و نتایج

-رعایت اصل شفافیت در نگارش یافته ها و نتایج

مسئولیت های اخلاقی داوران

-ارزیابی انتقادی، سازنده و صادقانه از مقاله

-تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف مقاله و ارائه پیشنهادهایی جهت اصلاح مقاله

-واقع بینی و پرهیز از تعصب و پیش داوری و شتابزدگی

-بررسی دقیق ارجاعات و تصاویر و دیگر ضمایم

-حفظ محرمانه بودن و رعایت رازداری در خصوص اطلاعات

- رعایت انصاف و پرهیز از هرگونه تبعیض

-ارائه بیانی واضح به سردبیر برای تائید،رد و یا اصلاح دست نوشته ها

-اتمام داوری مقاله در زمان مقرر

اصول اخلاقی انتشار مقاله

  • نشریه علمی-پژوهشی علوم و مهندسی سطح از توصیه های ارائه شده توسط کمیته اخلاق نشر (COPE) پیروی می کند. نشریه در رد یا قبول، ویرایش یا اصلاح مقاله های دریافتی آزاد است.

  • اصلاح مقالات با نظر نویسندگان انجام میشود و مسئولیت صحت محتوای مقالات به عهده نویسندگان است. مقاله تالیف شده تا زمان انتشار به عنوان امانت نزد دفتر نشریه خواهد بود.

  • فرآیند داوری در این مجله از نوع داوری یک طرفه است. بطوریکه داور برای نویسنده نامشخص است اما نام نویسنده برای داور مشخص است.