نشریه علوم و مهندسی سطح نمایه شده در ISC از اعتبار ویژه ای برخوردار بوده و تنها نشریه علمی پژوهشی در زمینه مهندسی سطح است که مورد تائید همکاران محترم پژوهشی در دانشگاه و صنعت می باشد. مقالات این نشریه در سالهای اخیر بعنوان مقالات معتبر مورد توجه بوده است. اعضای هیات تحریریه از توانمندترین اعضای هیات علمی دانشگاههای برتر به اعتبار ویژه این نشریه افزوده است. توسعه فعالیتهای علمی در زمینه مهندسی سطح و دستاوردهای برجسته در این زمینه، نشریه علوم و مهندسی سطح را کمک نموده است که به عنوان ارگان جامع فعالیتهای مهندسی سطح تلقی گردد.

شماره جاری: دوره 17، شماره 49، آذر 1400 

2. ایجاد پوشش نانو ذرات نقره/هیدروکسی آپاتیت/بتا تری کلسیم فسفات بر تیتانیم به روش سل-ژل

صفحه 19-28

بی بی راه نجات؛ ناهید حسن زاده نعمتی؛ سید خطیب الاسلام صدرنژاد؛ محمد علی شکرگزار