نشریه علوم و مهندسی سطح نمایه شده در ISC از اعتبار ویژه ای برخوردار بوده و تنها نشریه علمی پژوهشی در زمینه مهندسی سطح است که مورد تائید همکاران محترم پژوهشی در دانشگاه و صنعت می باشد. مقالات این نشریه در سالهای اخیر بعنوان مقالات معتبر مورد توجه بوده است. اعضای هیات تحریریه از توانمندترین اعضای هیات علمی دانشگاههای برتر به اعتبار ویژه این نشریه افزوده است. توسعه فعالیتهای علمی در زمینه مهندسی سطح و دستاوردهای برجسته در این زمینه، نشریه علوم و مهندسی سطح را کمک نموده است که به عنوان ارگان جامع فعالیتهای مهندسی سطح تلقی گردد.

شماره جاری: دوره 15، شماره 41، پاییز 1398 

4. بررسی اثر عملیات نیتروژن‌دهی گازی بر ریخت و رفتار سایشی پوشش TiO2 ایجادشده به روش اکسایش الکترولیتی پلاسمایی

صفحه 35-50

حسن بختیاری زمانی؛ احسان صائب نوری؛ سیدعلی حسن زاده تبریزی؛ فاطمه سلحشوری