نشریه علوم و مهندسی سطح نمایه شده در ISC از اعتبار ویژه ای برخوردار بوده و تنها نشریه علمی پژوهشی در زمینه مهندسی سطح است که مورد تائید همکاران محترم پژوهشی در دانشگاه و صنعت می باشد. مقالات این نشریه در سالهای اخیر بعنوان مقالات معتبر مورد توجه بوده است. اعضای هیات تحریریه از توانمندترین اعضای هیات علمی دانشگاههای برتر به اعتبار ویژه این نشریه افزوده است. توسعه فعالیتهای علمی در زمینه مهندسی سطح و دستاوردهای برجسته در این زمینه، نشریه علوم و مهندسی سطح را کمک نموده است که به عنوان ارگان جامع فعالیتهای مهندسی سطح تلقی گردد.

شماره جاری: دوره 18، شماره 51، خرداد 1401 

بررسی خواص سایشی روکش‌های فولاد PH4-17 و استلایت6 ایجادشده با فرایند رسوب‌نشانی مستقیم لیزری روی زیرلایه فولاد PH4-17

محمد رضا برهانی؛ سید رضا شجاع رضوی؛ فرید کرمانی؛ محمد عرفان منش؛ مسعود برکت؛ مرتضی ایلانلو؛ حامد نادری سامانی


مطالعه مکانیزم احیای پوشش چندلایه مس/نیکل-فسفر توسط روش ولتامتری چرخه‌ای

اکرم حسن‌پوریوزبند؛ محمد قربانی؛ ابوالقاسم دولتی؛ کیومرث احمدی؛ معصومه پورصادق چلکدانی