بررسی تغییر در روش اعمال NiCrAlY به عنوان لایه میانی بر رفتار خوردگی داغ پوشش سد حرارتی زیرکونیایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این پژوهش پوشش NiCrAlY به عنوان لایه میانی به دو روش الکتروشیمیایی و پاشش پلاسمای اتمسفری (APS) بر روی نمونه هایی از جنس سوپرآلیاژ پایه نیکل (IN738LC) اعمال شد. همچنین YSZ(ZrO2-8%Y2O3) به عنوان پوشش لایه بالایی به روش پاشش پلاسمای اتمسفری (APS) بر روی لایه میانی اعمال شد. رفتار خوردگی داغ پوشش های اعمالی به روش کوره ای در مخلوط نمک های  Na2SO4-55%V2O5 و در دمای 900 درجه سانتیگراد به صورت همدما مورد بررسی قرار گرفت. برای تعیین مشخصه های ساختاری و فازی پوشش ها قبل و بعد از آزمون خوردگی داغ از میکروسکوپ نوری، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM/EDS) و آنالیز پراش پرتو ایکس(XRD) استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد NiCrAlY پوشش داده شده به روش الکتروشیمیایی جایگزین مناسب برای NiCrAlY پاشش پلاسمایی شده از نظر کاربرد در محیط خورنده است. همچنین پوشش دارای لایه میانی تولید شده به روش الکتروشیمیایی، از نظر کاهش هزینه های اقتصادی بسیار مناسب تر است.

کلیدواژه‌ها