اثر حکاکی شیمیایی و آندایزینگ و ایجاد حالت فوق‌آبگریزی بر رفتار خوردگی آلومینیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه مالک اشتر

2 دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دانشکده مهندسی مواد

3 دانشگاه صنعتی مالک اشتر دانشکده مهندسی مواد

4 دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه مالک اشتر، اصفهان

چکیده

در این پژوهش سطوح فوق‌آبگریز روی آلومینیوم خالص با استفاده از دو روش حکاکی شیمیایی و آندایزینگ تک مرحله ای و اصلاح‌سازی با مواد دارای انرژی سطحی کم ساخته شده است. پس از ایجاد زبری یکنواخت روی سطوح، اصلاح‌سازی سطح با پرفلوئوراکتیل_‌تری‌کلروسیلان (PFTS) انجام شد. ترشوندگی توسط آزمون اندازه‌گیری زاویه تماس قطره (WCA) و مورفولوژی پوشش با میکروسکپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FESEM) بررسی گردید. ترکیب شیمیایی سطح توسط طیف‌سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (ATR-FTIR) شناسایی شد. خاصیت خودتمیزشوندگی با پودر زغال مورد بررسی قرار گرفت. رفتار خوردگی با استفاده از آزمون پلاریزاسیون تافل و مه نمکی ارزیابی شد. نتایج زاویه تماس آب نشان داد که زبری سطح در اثر آندایزینگ و حکاکی شیمیایی موجب کاهش زاویه تماس به °15 و °24 شده و پس از اصلاح سطوح، زاویه تماس به 157ᵒ و 153ᵒ افزایش یافت. پس از اصلاح‌سازی سطح نمونه آندایز شده دارای مقاومت به خوردگی بالاتری نسبت به نمونه حکاکی شده می‌باشد. نمونه آندایزینگ پردازش شده دارای خاصیت خودتمیزشوندگی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات