ارزیابی رفتار سایشی و خوردگی پوششهای کامپوزیتی نانوساختار Ni-P-Al2O3

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این تحقیق، ذرات آلومینا همراه با پوشش الکترولس Ni-P بر روی زیرلایه فولاد کربنی هم رسوب شدند. ساختار پوششها توسط آنالیز پراش پرتو ایکس(XRD) بررسی شده و مقدار ذرات در پوشش کامپوزیتی Ni-P-Al2O3 توسط نرم افزار آنالیز تصویری و با استفاده از تصاویر حاصل از میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM) تعیین شدند. رفتار تریبولوژی پوششها به روش پین روی دیسک با استفاده از پینهای فولادی از جنس 52100 ارزیابی شدند. همچنین جهت مطالعه مقاومت به خوردگی پوششها در محلول wt.% NaCl5/3، روش های پلاریزاسیون پتانسیودینامیک و طیف نگار امپدانس الکتروشیمیایی(EIS) بکار گرفته شدند. نتایج نشان دادند با افزایش مقدار ذرات آلومینا در پوشش کامپوزیتی نانوساختار Ni-P-Al2O3، سختی و مقاومت به سایش افزایش یافته در حالی که مقاومت به خوردگی به علت فعال بودن مکانیزم خوردگی حفره ای کاهش یافته است.

کلیدواژه‌ها