اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر فخرالدین اشرفی زاده

مهندسی مواد استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان

ashrafifcc.iut.ac.ir

مدیر مسئول

دکتر حسین ادریس

مهندسی مواد استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان

h-edriscc.iut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر رضا شجاع رضوی

مهندسی مواد استاد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

shoja_rmut-es.ac.ir

دکتر محمدرضا رحیمی پور

مهندسی مواد استاد، پژوهشگاه مواد و انرژی

m-rahimimerc.ac.ir

دکتر محمد حسین فتحی

مهندسی مواد استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان

fathicc.iut.ac.ir

دکتر عبدالحمید جعفری

مهندسی مواد دانشیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان

jafariuk.ac.ir

دکتر علیرضا مشفق

مهندسی مواد استاد، دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

moshfeghsharif.edu

دکتر علیرضا صبور روح اقدم

مهندسی مواد دانشیار دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

sabour01modares.ac.ir

دکتر کوروش شیروانی

مهندسی مواد دانشیار، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

koush1yahoo.com

دکتر سعید رستگاری

مهندسی مواد دانشیار، دانشگاه علم و صنعت ایران

rastegariiust.ac.ir

دکتر فرزاد محبوبی

مهندسی مواد و متالورژی دانشیار دانشکده مهندسی معدن و مواد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

mahboubiaut.ac.ir

دکتر بهنام لطفی

مهندسی مواد دانشیار، دانشگاه شهید چمران اهواز

behnamlscu.ac.ir

دکتر بهروز موحدی

مهندسی مواد دانشیار، دانشگاه اصفهان

b.movahediast.ui.ac.ir

دکتر شاهین خامنه اصل

مهندسی مواد دانشیار، دانشگاه تبریز

khamenehtabrizu.ac.ir

دکتر سید مهران نحوی

مهندسی مواد استادیار، دانشگاه صنعتی اصفهان

mehran_nahvihotmail.com

دکتر احمد کیوانی

مهندسی مواد استادیار، دانشگاه شهرکرد

akeyvaniut.ac.ir