کلیدواژه‌ها = HVOF
تعیین تاثیر فرایند سنگ زنی بر توزیع تنش پسماند در راستای ضخامت پوشش WC-10Co-4Cr به روش HVOF

دوره 15، شماره 39، خرداد 1398، صفحه 69-77

مائده السادات ضوئی؛ محمدحسین صادقی؛ مهدی صالحی


ساختار و خواص مکانیکی پوششNiCrBSi-WC(Co) اعمالی به روش پاشش شعله ای پرسرعت(HVOF)

دوره 14، شماره 38، اسفند 1397، صفحه 53-60

محمدحسن ندیم؛ کوروش شیروانی؛ سید مهران نحوی


بررسی تجربی و شبیه سازی توزیع تنش پسماند در راستای ضخامت پوشش WC-10Co-4Cr به روش HVOF

دوره 13، شماره 34، اسفند 1396، صفحه 57-70

مائده السادات ضوئی؛ محمد حسین صادقی؛ مهدی صالحی


تأثیر رنگدانه Fe3O4 بر فعالیت فتوکاتالیتیکی پوشش های TiO2 ایجاد شده توسط فرآیند HVOF

دوره 13، شماره 33، آذر 1396، صفحه 23-31

امیرحسین نویدپور؛ مهران آذرپور سیاهکلی؛ مهدی صالحی؛ یعقوب کلانتری؛ مهدی امیرنصر؛ مسعود ریسمانچیان


بررسی تجربی و مدلسازی استحکام چسبندگی و پیوستگی پوشش WC-10Co-4Cr به روش HVOF پس از فرآیند سنگ‌زنی

دوره 12، شماره 30، اسفند 1395، صفحه 63-73

مائده السادات ضوئی؛ محمدحسین صادقی؛ مهدی صالحی


بررسی پارامترهای پاشش و رفتار سایشی پوششWC-Co حاصل از پاشش حرارتی HVOF

دوره 11، شماره 26، اسفند 1394، صفحه 99-112

مهدی جلالی عزیزپور؛ سید عادل آلبوشوکه