تاثیر میزان YSZ برخواص مکانیکی و مقاومت سایشی پوشش‌های پاشش حرارتی CoNiCrAlY/YSZپوشش‌دهی شده با روش HVOF

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این پژوهش به بررسی تاثیر اضافه کردن تقویت‌کننده اکسیدی YSZ بر خواص مکانیکی و مقاومت به سایش پوشش‌های کامپوزیتی CoNiCrAlY/ YSZپرداخته شده است. بدین منظور در ابتدا برای تهیه پودرهای کامپوزیتی، پودر CoNiCrAlY به همراه مقادیر 5، 10 و 15 درصدYSZ  به مدت 24 ساعت تحت آسیاب‌کاری مکانیکی قرار گرفت. پس از آماده‌سازی پودرها، پوشش‌های کامپوزیتی و پوشش تجاری به روش پاشش حرارتی HVOF بر روی زیرلایه اینکونل 617 پوشش‌دهی شدند. برای ارزیابی ریزساختاری، خواص مکانیکی و مقاومت سایشی پوشش‌ها از میکروسکوپ الکترونی روبشی مجهز به سیستم آنالیز طیف سنج انرژی، آزمون سایش پین بر روی دیسک، سختی سنج و ریزسختی سنج استفاده شد. نتایج نشان داد که اضافه کردن YSZ به پودرها باعث افزایش ذرات ذوب نشده در پوشش‌ها شده است که این امر باعث افزایش تخلخل در پوشش‌های کامپوزیتی شده است. افزودن YSZ تا 10% باعث افزایش سختی شده است اما اضافه کردن بیشتر YSZ باعث افزایش بیش از حد تخلخل شده است که این امر منجر به افت سختی در پوشش YSZ15% شده است. اضافه کردن تقویت کننده YSZ به پوشش CoNiCrAlY باعث افزایش مقاومت به سایش این پوشش‌‌ها شده است. در این میان پوشش حاوی YSZ5% با تشکیل لایه اکسیدی محافظ بر روی سطح کمترین نرخ سایش را از خود نشان داده است.  

کلیدواژه‌ها