ارزیابی شاخص بلورینگی و خواص فیزیکی- مکانیکی پوشش‌های پاشش حرارتی خود گداز بر پایه کبالت‌

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این مقاله پژوهشی شاخص بلورینگی و خواص فیزیکی - مکانیکی پوشش‌های پاشش‌ حرارتی از پودر خودگداز Stellite® SF6  پایه کبالت که توسط فرآیندهای پاشش پلاسمایی (APS) و شعله‌ای پرشتاب (HVOF) بر زیر لایه‌های فولاد ساده کربنی اعمال شده‌ مورد ارزیابی قرار گرفته‌است. از روش‌های نوین مشخصه‌یابی مانند پراش پرتو ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و عبوری (TEM) و همچنین آزمون آنالیز حرارتی از نوع کالریمتری روبشی تفریقی (DSC) به منظور مطالعه ریزساختار و تغییر و تحولات فازی در حین فرآیندهای پاشش حرارتی بهره گرفته شده است.بررسی‌های آنالیز فازی نشان داد که فاز غالب در پوشش‌های پاشش حرارتی محلول جامد -Coαبا ساختار مکعبی با وجوه مرکزدار ((FCC است که به همرا آن فاز آمورف نیز در زمینه ساختار بلوری در نتیجه انجماد سریع ذرات پودر در حین برخورد به سطح زیر لایه بوجود آمده است. شاخص بلورینگی برای پوشش‌های APS و HVOF به ترتیب 75% و 80% محاسبه شد. وجود فاز آمورف در زمینه پوشش‌ها، منجر به افزایش سختی آن‌ها شده است. میانگین ریز سختی برای پوشش‌های HVOF حدود 800 و برای پوشش‌های APS حدود 500 بر اساس معیار ویکرز برآورد شده است. همچنین درصد تخلخل در پوشش‌های HVOF 11/0±12/2 و در پوشش‌های APS 73/0±52/5 بدست آمد. نتایج آزمون استحکام چسبندگی نشان داد که در پوشش‌های APS شکست به صورت چسبنده و در فصل مشترک پوشش با زیرلایه و در پوشش‌های HVOF  شکست در داخل چسب و یا در فصل مشترک چسب و پوشش به وقوع پیوسته است.

کلیدواژه‌ها