بررسی اثر پارامترهای فرآیند HVOF بر رفتار خوردگی داغ پوشش-های NiCrAlY

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این تحقیق رفتار خوردگی داغ پوشش‌های NiCrAlY اعمال شده بر روی نمونه‌های فولادی توسط روش پاشش حرارتی سوخت اکسیژن سرعت بالا (HVOF) تحت پارامترهای مختلف پاشش مانند سرعت سیلان پروپان، فاصله پاشش و نرخ تغذیه پودر مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور برای بررسی تأثیر پارامترهای مذکور بر رفتار خوردگی داغ این پوشش‌ها، نمونه‌ها تحت آزمون خوردگی داغ به روش کوره‌ای با اتمسفر هوا و مخلوط نمک Na2SO4-60%V2O5 در زمان‌های مختلف سی دقیقه تا 22 ساعت در دمای 900 درجه سانتیگراد قرار گرفتند. مشخصه‌های ساختاری و فازی پوشش‌ها بعد از آزمون خوردگی با استفاده از میکروسکوپ نوری، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM/EDS) و پراش‌سنجی پرتو ایکس (XRD) مورد ارزیابی قرار گرفت. مطالعات نشان می‌دهد که تغییر پارامترهای مذکور تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای بر خواص پوشش‌های NiCrAlY به ویژه مقدار اکسید موجود در پوشش و در نتیجه مقاومت به خوردگی این پوشش‌ها دارند. بهترین مقاومت به خوردگی مربوط به نمونه پوشش داده شده با سرعت سیلان پروپان 60 لیتر بر دقیقه، سرعت سیلان اکسیژن 300 لیتر بر دقیقه، فاصله پاشش 20 سانتیمتر و نرخ تغذیه پودر 32 گرم بر دقیقه است.

کلیدواژه‌ها