دوره و شماره: دوره 16، شماره 43، بهار 1399 
4. بررسی پایداری و مکانیزم تخریب پوشش‌های ژرمانیوم-کربن در محیط مه نمکی

حسین جمالی؛ رضا مظفری نیا؛ اکبر اسحاقی؛ فاطمه سوسنی