مشخصه‌یابی پوشش‌های الکتروفورتیک نانوساختار Cux(Mn, Co)3-xO4 برای اتصال‌دهنده‌های پیل‌های سوختی اکسید جامد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده

با افزودن عناصر واسطه به اکسید اسپینل منگنز-کبالت (MCO) می‌توان هدایت الکتریکی دمای بالا و چسبندگی پوشش‌های محافظ بر روی اتصال‌دهنده‌های پیل سوختی اکسید جامد را بهبود بخشید. در این پژوهش، نانوپودرهای اسپینل با ترکیبCux(Mn, Co)3-xO4 (x= 0، 2/0 و 4/0) به روش سل-ژل بر پایه‌ی شیوه‌ی پچینی سنتز شد. آلیاژ فولاد زنگ‌نزن 430 به عنوان اتصال دهنده با استفاده از روش لایه نشانی الکتروفورتیک (EPD) توسط ترکیبات اکسید اسپینل پوشش‌دهی شد. براساس یکنواختی ریز ساختار پوشش‌ها پارامتر‌های بهینه زمان 1 دقیقه و ولتاژ لایه نشانی60 ولت انتخاب شد. در ادامه سینتیک لایه نشانی بر اساس مدل بالدیسری در 60 ولت برای نمونه‌های Cu0.2MCO وCu0.4MCO بررسی شد. تف جوشی نمونه‌های پوشش داده شده در شرایط احیایی- اکسیدی در دو مرحله انجام گرفت. فاز و ریزساختار پودر‌های سنتز شده و پوشش‌ها به ترتیب به وسیله آزمون پراش اشعه ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FE-SEM) مجهز به طیف سنجی تفرق انرژی (EDS) مشخصه‌یابی شد. نتایج آزمون مقاومت ویژه سطحی غیرهمدما در محدوده دمایی oC 800-550 نشان داد که نمونه Cu0.2MCO کمترین مقدار مقاومت ویژه سطحی (ASR) (mΩ cm2 2/3) با انرژی فعالسازی ماکزیمم kJ/mole2/48Ea= را نشان داد.

کلیدواژه‌ها