بارگذاری آرایه نانومیله‌های ZnO با فیلم نازک اکسید مس: یکسوسازی و فعالیت فوتوکاتالیستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ولی عصر رفسنجان

2 گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ولی عصر، رفسنجان، ایران

3 دانشجوی دوره‌ی دکترای فوتونیک، گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه کردستان، سنندج، استان کردستان

چکیده

در کار حاضر، ساختار نامتجانس دو مؤلفه‌ای از آرایه نانومیله‌های اکسید روی (ZnO NRs) و ساختارهای اکسید مس (CuO) رشد داده می‌شود. نانومیله-های یک بعدی ZnO به کمک لایه جوانه‌زنی به‌وسیله‌ی روش شیمیایی‌تر در دمای پایین رشد داده می‌شوند. سپس فیلم نازک اکسید مس با اکسایش حرارتی فیلم نازک Cu نهشت‌شده با کندوپاش مگنترونی بر ZnO NRs به منظور افزایش و گسترش جذب اپتیکی در ناحیه مرئی تشکیل می‌شود. مشخصه‌های نوری، ساختاری، ریختی، الکتریکی و چگونگی فصل‌مشترک ساختار نامتجانس ZnO NRs/CuO TF به وسیله‌ی آنالیزهای طیف‌سنجی UV-Vis-near IR، پراش-سنجی پرتو X (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی- گسیل میدانی/ طیف‌سنجی تفکیک انرژی پرتو X (FE-SEM / EDX) و اندازه‌گیری مشخصه جریان- ولتاژ مطالعه می‌شوند. با اکسایش حرارتی فیلم نازک Cu برZnO NRsدر بازه دمایی °C600-200 باعث تشکیل ساختار نامتجانس ZnO NRs/CuO TFمی‌شود.جذب پیوند ZnO NRs/CuO TF نسبت به ZnO NRs لخت در ناحیه مرئی افزایش می‌یابد فعالیت فوتوکاتالیستی ساختار‌های نامتجانس ZnO NRs/CuO از طریق کاهش رودامین‌بی (RhB) تحت تابش نور UV و مرئی بررسی شد..فعالیت فوتوکاتالسیتی و آهنگ تخریب RhB توسطZnO NRs/CuOTFنسبت به ZnO NRs لخت افزایش قابل توجهی می‌یابد.

کلیدواژه‌ها