دوره و شماره: دوره 18، شماره 51، خرداد 1401 
بررسی خواص سایشی روکش‌های فولاد PH4-17 و استلایت6 ایجادشده با فرایند رسوب‌نشانی مستقیم لیزری روی زیرلایه فولاد PH4-17

صفحه 13-27

محمد رضا برهانی؛ سید رضا شجاع رضوی؛ فرید کرمانی؛ محمد عرفان منش؛ مسعود برکت؛ مرتضی ایلانلو؛ حامد نادری سامانی


مطالعه مکانیزم احیای پوشش چندلایه مس/نیکل-فسفر توسط روش ولتامتری چرخه‌ای

صفحه 29-37

اکرم حسن‌پوریوزبند؛ محمد قربانی؛ ابوالقاسم دولتی؛ کیومرث احمدی؛ معصومه پورصادق چلکدانی