بررسی خواص سایشی روکش‌های فولاد PH4-17 و استلایت6 ایجادشده با فرایند رسوب‌نشانی مستقیم لیزری روی زیرلایه فولاد PH4-17

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر

2 دانشگاه صنعتی مالک اشتر - مجتمع مکانیک و فناوری های ساخت

3 دانشگاه صنعتی مالک اشتر - مجتمع دانشگاهی مواد و فناوری‌های ساخت

4 پژوهشیار/ دانشگاه صنعتی مالک اشتر

5 هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

6 دانشگاه صنعتی مالک اشتر،مجتمع دانشگاهی مواد و فناوریهای ساخت

7 محقق دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

روکش‌کاری لیزری، فرایندی بین‌رشته‌ای است که از فناوری لیزر، طراحی و تولید به کمک رایانه، دستگاه موقعیت‌دهی مجهز به نرم‌افزار و تغذیه‌کننده ماده همراه با نازل بهره‌ می‌‌گیرد. فولاد زنگ‌نزن PH4-17 کاربردهای گسترده‌ای در صنعت ازجمله پره‌های توربین گازی دارد. با توجه به نوع کارایی این پره‌ها پس از مدتی در اثر برخورد با ذرات و آلودگی‌های محیطی دچار سایش و خوردگی می‌شود، بنابراین با توجه به هزینه بالای تعویض قطعه باید بازسازی شود. در این پژوهش خواص سایشی پوشش‌های فولاد PH4-17 و استلایت6 روی زیرلایه فولاد PH4-17 مورد بررسی قرارگرفت. نتایج نشان داد؛ کاهش جرم ناشی از سایش پوشش استلایت6 در مقایسه با زیرلایه در حدود 88 و 93 درصد به ترتیب در بارگذاری‌های 6 و 54 نیوتن کاهش یافته است. همچنین کاهش جرم ناشی از سایش پوشش فولاد زنگ‌نزن PH4-17 در مقایسه با زیرلایه در بارگذاری 6 نیوتن بطور یکسان و در بارگذاری
54 نیوتن 22 درصد کاهش یافته است. پوشش فولاد زنگ‌نزن و زیرلایه از اصطکاک بیشتری نسبت به پوشش استلایت6 برخوردارند. همچنین مکانیزم سایش پوشش فولاد زنگ‌نزن و زیرلایه به‌صورت خراشان و چسبان و مکانیزم سایش پوشش استلایت6 در بارگذاری 6 نیوتن سایش خراشان و در بارگذاری 54 نیوتن سایش ورقه‌ای می‌باشد.

کلیدواژه‌ها