دوره و شماره: دوره 17، شماره 50، اسفند 1400 
اعمال پوشش های کامپوزیتی Ni-P-PTFE به روش آبکاری الکتریکی و بررسی مقاومت به خوردگی و سایش آنها

صفحه 29-40

رحمان جعفرزاده حسنلویی؛ طاهر ربیع زاده؛ احسان شالچی؛ بهزاد آبشت؛ میرقاسم حسینی