بررسی تاثیر کیفیت سطحی پوشش‌های آبکاری الکتریکی رودیم بر خواص الکتروشیمیایی و خوردگی آنها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 گروه مهندسی مواد، دانشگاه تبریز

چکیده

چکیده
در این پژوهش به بهینه‌سازی و مطالعات خوردگی پوشش‌‌های آبکاری رودیم پرداخته شده است. ابتدا پوششی از رودیم روی زیرلایه سوپرآلیاژ اینکونل 600 در مدت زمان‌های 2، 5، 10، 20 و 50 دقیقه، از طریق فرایند آبکاری از محلول پایه سولفاتی اعمال شد. با استفاده از تصاویر میکروسکوپی الکترونی روبشی (SEM) و طیف سنجی انرژی اشعه ایکس (EDS) به بررسی‌ ضخامت، مورفولوژی و آنالیز عنصری پوشش‌های سطح پرداخته شد و تاثیر زمان آبکاری رودیم روی ضخامت و زبری سطح پوشش مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت با استفاده از آزمون‌های الکتروشیمیایی به ترتیب پتانسیل مدار باز (ocp)، طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) و پلاریزاسیون تافلی مقاومت به خوردگی پوشش‌های رودیم در محلول wt%NaCl5/3 مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از مطالعاتSEM و زبری سنجی در مقایسه با نتایج الکتروشیمیایی پوشش رودیم نشان دادند که پوشش‌ رودیم آبکاری شده در زمان 10 دقیقه از بیشترین مقاومت به خوردگی الکتروشیمیایی برخوردار بوده که مقدار ضخامت پوشش 27/1 میکرومتر تشکیل شد و مقدار جریان خوردگی25/6 نانوآمپر بر سانتی متر مربع و پتانسل خوردگی 193 میلی ولت تعیین شد. تغییرات مقدار زبری سطح نمونه‌ها، با نتایج حاصل از برازش مدار معادل شبیه سازی شده برای ظرفیت خازنی لایه دوگانه (CPE-P) آزمون امپدانس الکتروشیمیایی پوشش‌ها مطابقت داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات