ارزیابی ریزساختار، خواص مکانیکی و بافت انجمادی اینکونل 625 روی زیرلایه اینکونل 738LC توسط رسوب‌نشانی مستقیم لیزری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی مالک اشتر - مجتمع دانشگاهی مواد و فناوری‌های ساخت

چکیده

در تحقیق حاضر، ساخت افزایشی سوپرآلیاژ اینکونل 625 روی زیرلایه اینکونل 738 به‌صورت نمونه مکعبی به ابعاد cm22×2 با الگوی یک‌جهت انجام شد. هدف از ساخت این نمونه‌ ارزیابی قطعه از نظر ریزساختار، خواص مکانیکی و بافت انجمادی بوده‌است. به‌منظور بررسی خواص ، از میکروسکپ الکترونی و نوری، پراش پرتوایکس و دستگاه پراش پرتوایکس مجهز به زاویه‌یاب استفاده شد. نتایج نشان داد انجماد دانه‌ها از حوضچه مذاب به سمت زیرلایه (جهت انتقال حرارت) است. تصاویر میکروسکپی الکترونی روبشی از ریزساختار نشان داد دندریت‌های ستونی در لایه‌های بالایی در نمونه بزرگ‌تر از دندریت‌های ستونی در نواحی میانی به همراه بازوی ثانویه هستند. بررسی تصاویر قطبی یک جزء بافت - Goss ({011} >100< ) به‌اضافه یک مؤلفه مکعبی نسبتاً ضعیف ({001} >100< ) را نشان داد.(قرارگیری اکثر دانه‌ها در امتداد جهت >100< ) همچنین استحکام نهایی، تسلیم و ازدیاد طول به ترتیب 990 ، 563 مگاپاسکال و 48 درصد برای جهت موازی با محور کشش به دست آمد.

کلیدواژه‌ها