بررسی تاثیر عنصر کربن بر رفتار الکتروشیمیایی و مورفولوژیکی پوشش TiCN اعمال شده به روش PACVD

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه سمنان

2 دانشکده مهندسی مواد و متالورژی - دانشگاه سمنان

چکیده

با اعمال پارامترهای مناسب در فرآیندهای پوشش دهی به روش رسوب شیمیایی متاثر از پلاسما، PACVD ، می توان عملکرد فولاد های کم آلیاژ را در برابر عوامل سطحی تحت تاثیر قرار داده و بهبود بخشید. در این تحقیق آلیاژ زیر لایه فولاد کم آلیاژ 34CrNiMo6 بوده که به منظور ایجاد تغییرات ریزساختاری و بهبود خواص سطحی آن، فرایند پوشش دهی به روش PACVD و حاوی بخارات TiCl4، CH4 و N2 به منظور اعمال Ti، C ،N به همراه وارد کردن Fe به ترکیب پوششها، در طول فرایند پوشش دهی انجام شده است. بررسی های ریزساختاری و ترکیب شیمیایی توسط پراش پرتو ایکس (GIXRD) ، میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی، FESEM ، و طیف سنجی پراکندگی انرژی (EDS) و زبری سطح پوشش‌ها (S_a) توسط میکروسکوپ نیروی اتمی AFM مششخص شده اند. برای بررسی خواص الکتروشیمیایی نمونه ها از محلول 3.5 درصد وزنی NaCl استفاده کرده و آزمون های پلاریزاسیون پتانسیودینامیکی و طیف سنجی امپدانس (EIS) نمونه ها انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد با اعمال بیشتر گاز CH4 ، میزان کندوپاش مربوط به Fe بیشتر شده و مقدار آن در سطح مربوط به پوششها افزایش یافته است و نیز کیفیت سطحی پوشش ها تحت تاثیر قرار گرفته و بهبود یافته است.همچنین از نتایج بر می آید که تشکیل فازهای نیتریدی و C3 N4 و میزان نیتروژن سطح پوشش ها ، عامل تعیین کننده مقاومت پوششها در مقابل خوردگی قلمداد می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات