پیش‌بینی عملکرد تریبولوژی چرخدنده ساده پوشش‌دار به روش تقسیم بار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

2 دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی سایش در تماس سطوح دو چرخدنده ساده با یکدیگر تحت رژیم روانکاری مخلوط با استفاده از روش تقسیم بار و کاهش سایش با استفاده از پوشش‌دهی سطح دندانه‌ها است. با در نظر گرفتن پوشش در مسئله و در نظر گرفتن خواص هندسی و جنس آن، پارامترهای مدل‌سازی مثل شعاع انحنای معادل، مدول الاستیسیته معادل، زبری معادل و سختی استوانه‌ها تغییر می‌کنند که منجر به تغییر پارامترهای بی‌بعد مسئله می‌شود و در نتیجه مقادیر اصطکاک و سایش نیز تغییر می‌کنند. حال با توجه به اینکه تماس سطوح دو چرخدنده را در یک دور گردش آن‌ها می‌توان به صورت تماس تعداد زیادی استوانه مدل کرد، مسئله تماس خطی استوانه‌ها به تماس سطوح دو چرخدنده در یک دور گردش آن‌ها تعمیم داده می‌شود. این مدلسازی با استفاده از یک پوشش دلخواه و مناسب مثل DLC بر روی سطوح چرخدنده‌ها پوشش داده می‌شود. یکی از پارامترهای مهمی که بدست آمد ضخامت بحرانی پوشش یا حداقل ضخامت پوشش است. بر اساس نتایج بدست آمده که اگر ضخامت پوشش انتخاب شده از ضخامت بحرانی کمتر باشد بهبودی در نرخ سایش اتفاق نمی‌افتد. همچنین نتیجه شد که جنس پوشش انتخابی نیز بایستی دارای سختی مناسبی باشد تا بتواند به اندازه کافی نرخ سایش را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات