تأثیر زمان هیدروترمال بر فعالیت فتوکاتالیستی پوشش‌های سلسله‌مراتبی TiO2 -WO3 ایجاد شده به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی- هیدروترمال روی تیتانیوم خالص

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بوعلی سینا

2 گروه مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده

در تحقیق حاضر، پوشش متخلخل سلسله‌مراتبی دی‌اکسیدتیتانیوم/ تری‌اکسید‌تنگستن (TiO2 /WO3) با استفاده از هم‌افزایی روش‌های اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی/ هیدروترمال روی سطح تیتانیوم خالص ایجاد شد. برای این منظور، ابتدا پوشش TiO2 توسط فرایند اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی (PEO) در الکترولیت پایه فسفاتی روی زیرلایه تیتانیوم ایجاد، سپس ذرات WO3 توسط فرایند هیدروترمال روی پوشش TiO2 ایجاد گردید. تأثیر مدت زمان انجام فرایند هیدروترمال (12، 18 و 24 ساعت) بر رفتار فتوکاتالیستی پوشش‌ها مورد بررسی قرار گرفت. بررسی‌های فازی و ویژگی‌های ریزساختاری به ترتیب توسط آنالیز پراش اشعه ایکس و میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی انجام شد. تخریب فتوکاتالیستی متیلن بلو تحت نور مرئی در حضور پوشش‌های TiO2 -WO3 و پوشش TiO2 با یکدیگر مقایسه شدند. پوشش TiO2 خالص ایجاد شده به روش PEO، تخریب 47 درصدی متیلن بلو را نشان داد، این در حالی است که، پوشش‌ کامپوزیتی TiO2 -WO3 ایجاد شده به روش هم‌افزایی روش‌های اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی/ هیدروترمال در مدت زمان 18 ساعت هیدوترمال با تخریب 83 درصدی متیلن بلو همراه بود، که می‌توان به حضور فاز WO3 و ریزساختار مناسب آن شامل تشکیل ساختار میله‌ای نسبت داد. در زمان 12 ساعت مورفولوژی شامل نانوذرات/نانومیله بود و افزایش زمان تا 18 ساعت منجر به تکامل مورفولوژی، افزایش اندازه ذرات و رشد نانو میله‌ها شد.

کلیدواژه‌ها