تاثیر غلظت عامل اکسید کنندة سیلیکاتی و زمان اکسیداسیون بر خواص لایه تشکیل شده روی آلومینیم به روش پلاسمای الکترولیتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این تحقیق تاثیر افزایش غلظت عامل اکسید کننده سیلیکات سدیم و زمان عملیات اکسیداسیون پلاسمای الکترولیتی بر روی خواص لایه اکسیدی ایجاد شده بر روی آلومینیم بررسی شد. برای مطالعه ساختار فازی و مورفولوژی سطحی به ترتیب از دستگاه پراش اشعة x (XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و برای تعیین نرخ سایشی از دستگاه تست سایش رفت و برگشتی (Pin on Plate) استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که لایه اکسیدی تولید شده به این روش شامل ساختارهای دما بالای آلومینا نظیر فاز Al2O3-α  و  Al2O3- γ است که با افزایش غلظت سیلیکات سدیم شدت باریکه‌ها افزایش و درصد نسبی فازهای دما بالای آلومینا در لایه اکسیدی بیشتر می‌شود. همچنین تصاویر میکروسکوپی نشان می‌دهد سطح لایه اکسیدی متخلخل بوده که متاثر از غلظت سیلیکات سدیم و زمان اکسیداسیون است. منحنی حاصل از نتایج سایش نشان می‌دهد که اکسیداسیون پلاسمایی در الکترولیت مقدار کاهش وزن نمونه‌ها در حین آزمایش را کاهش می‌دهد و مقاومت به سایش را بهبود می‌بخشد.

کلیدواژه‌ها