بررسی خواص پوشش الکترولس Ni-B نیتروژن دهی پلاسمایی شده به دو روش متداول و توری فعال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این تحقیق، تلاشی است برای بررسی تأثیر نیتروژن دهی پلاسمایی بر خواص پوشش الکترولسNi-B . به این منظور پوشش الکترولس با استفاده از حمام بوروهیدریدی بر روی فولاد4140 AISI اعمال شد. پوشش ها در دماهای 450 و C°500 تحت عملیات حرارتی آنیل در اتمسفر کنترل شده و نیتروژن دهی پلاسمایی به دو روش متداول و توری فعال قرار گرفته و تأثیر این عملیات بر خواص سطحی پوشش با هم مقایسه شد. ساختار، زبری سطح، ریزسختی و مقاومت سایشی پوشش ها بررسی گردید. نتایج نشان داد که ساختار آمورف پوشش الکترولس Ni-B در اثر هر دو عملیات حرارتی آنیل و نیتروژن دهی پلاسمایی به فازهای نیکل بلوری و بورید نیکل (Ni3B وNi2B) تبدیل شده، سختی پوشش افزایش و نرخ سایش کاهش می یابد. نیتروژن دهی پلاسمایی نسبت به عملیات حرارتی آنیل با وجود افزایش زبری سطح به دلیل افزایش بیش تر سختی، باعث بهبود مقاومت سایشی     می شود. نیتروژن دهی پلاسمایی با توری فعال نسبت به عملیات حرارتی آنیل و نیتروژن  دهی پلاسمایی به روش متداول، زبری سطح پوشش را کاهش داده و خواص سایشی بهتری ایجاد می کند

کلیدواژه‌ها