تأثیر شدت جریان الکتریکی پاشش پلاسمایی بر مشخصات پوشش کامپوزیتی تیتانیم- هیدروکسی آپاتیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هیدروکسی آپاتیت به علت خواص زیست سازگاری و هدایت استخوانی بالا به عنوان پوشش بر روی آلیاژ تیتانیم استفاده میشود. اما استحکام چسبندگی ضعیف بین هیدروکسی آپاتیت و آلیاژ تیتانیم باعث کاهش  پایداری کاشتنیهایی استفاده شده در بدن به مدت طولانی میشود. در این پژوهش پودر کامپوزیتی هیدروکسی آپاتیت-تیتانیم حاوی 50 درصد وزنی تیتانیم به روش آسیابکاری تهیه و به عنوان ماده اولیه در پلاسما اسپری به منظور ایجاد پوشش کامپوزیتی بر روی آلیاژ تیتانیم استفاده شد. همچنین تأثیر شدت جریان الکتریکی پاشش بر روی مشخصات پوشش کامپوزیتی بررسی شد. مشخصهیابی و ارزیابی پوشش کامپوزیتی، با استفاده از روشهای پراش پرتو ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) انجام شد. همچنین ریزسختی پوششها نیز بررسی شد. نتایج حاصل از آزمونها نشان داد که پوشش کامپوزیتی ایجاد شده در شدت جریان الکتریکی پاشش 600 آمپر و فاصله پاشش 10 سانتیمتر دارای بیشترین مقدار ریزسختی و استحکام چسبندگی است، علاوه بر آن، دارای بالاترین کیفیت سطح از نظر مقدار تخلخل و مورفولوژی سطح است.

کلیدواژه‌ها