بررسی مقاومت به خوردگی پوشش‌های آلیاژی Zn-Co و روی خالص، ایجاد شده توسط جریان مستقیم از حمام قلیایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پوشش‌های آلیاژی Zn-Co وZn  به روش آبکاری الکتریکی با استفاده از جریان مستقیم از حمام قلیایی حاوی کمپلکس‌ساز گلیساین بر روی فولاد AISI 1018  ایجاد شدند. بررسی‌های ریزساختاری و ترکیبی پوشش‌ها با استفاده از SEM و EDS انجام و به منظور تعیین فازهای موجود در پوشش از ‌XRD استفاده شد. مقاومت به خوردگی پوشش‌ها به وسیله آزمایش‌‌ پلاریزاسیون تافل در محلول ٥/٣ درصد نمک طعام مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که با افزایش دانسیته جریان آبکاری، میزان کبالت پوشش افزایش می‌یابد و همچنین اندازه دانه پوشش با افزایش دانسیته جریان ابتدا کاهش و با افزایش مجدد آن افزایش می‌یابد. نتایج حاصل از بررسی مقاومت به خوردگی پوشش‌ها نشان می‌دهد که مقاومت به خوردگی، بیشتر تحت تاثیر مورفولوژی و ترکیب فازی پوشش‌های رسوب کرده ‌است و پوشش آلیاژی Zn-Co با 87/0 درصد وزنی کبالت به علت ساختار تک فازی و اندازه دانه کوچکتر دارای بالاترین مقاومت به خوردگی است.

کلیدواژه‌ها