کاربرد روش غیرمخرب جریان گردابی در تعیین عمق لایه کربن زدایی در فولادها‌

چکیده

کربن زدایی اثرات نامطلوبی بر خواص مکانیکی فولاد از جمله سختی، مقاومت به سایش و خستگی دارد. از آنجا که تقریبا در فرآیند تولید تمامی قطعات تولیدی در صنعت، حداقل یک مرحله عملیات در دمای بالا مانند فورج گرم یا عملیات حرارتی  پیش بینی می شود، از نقطه نظر کاربردی تعیین عمق لایه کربن زدایی شده اهمیت ویژه دارد. روش‌های سنتی جهت تعیین عمق این لایه روش‌های مخرب شامل  متالوگرافی  ویا سختی‌سنجی است که وقت‌گیر و پرهزینه می‌باشند. آزمون جریان گردابی یک آزمون غیرمخرب است که به سرعت اجرا شده و از آنجا که پاسخ آن به ترکیب شیمیایی و ریزساختار ماده موردنظر حساس است، لذا به دلیل تفاوت خواص مغناطیسی لایه کربن‌زدایی شده  با دیگر قسمت های قطعه، می‌توان از این روش غیر مخرب  در تعیین عمق لایه کربن زدایی شده در قطعات فولادی بهره گرفت. در این پژوهش به منظور بدست آوردن عمق‌های متفاوت از لایه کربن‌زدایی شده، فولاد CK45 در دمای ℃900 در زمان‌های متفاوتی قرار داده شده و اندازه این لایه ‌ها با سه روش مشاهدات میکروسکوپی، سختی سنجی و جریان گردابی تعیین گردیده و نتایج حاصله با یکدیگر مقایسه شده اند. در تحقیق حاضر، پارامترهای پاسخ به جریان القایی شامل ولتاژهای اولیه و ثانویه، اختلاف فاز ولتاژ و جریان، امپدانس نرماله شده و هارمونیک‌ها ، مورد توجه و بررسی قرار گرفته اند.نتایج حاصله نشان‌دهنده دقت قابل قبول جریان گردابی در مقایسه با دو روش مخرب دیگر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها