تأثیر دمای پیشگرم قالب بر پوشش کلسیم فسفات اعمال شده بر سطح آلیاژ پایه کبالت در حین ریخته گری دقیق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پوشش‌های کلسیم فسفاتی برای بهره گیری همزمان از استحکام بالای فلزات برای کاربردهای تحت بار و افزایش توانایی پیوند کاشتنی‌ها با استخوان توسعه پیدا کرده اند. استفاده از پوشش های کلسیم فسفاتی دو فازی (BCP) به مراتب کارایی و نتایج بهتری نسبت به هیدروکسی آپاتیت (HA) تنها دارد. در این تحقیق امکان پوشش دهی سرامیک های کلسیم فسفاتی دو فازی بر روی آلیاژ کاشتنی پایه کبالت با استاندارد ASTM F-75 بررسی شد و اثر دمای پیشگرم قالب بر نسبت HA/β-TCP به عنوان عامل مؤثر بر زیست فعالی پوشش مورد مطالعه قرار گرفت. آلیاژ مذاب درون قالب های   ریخته‌گری دقیق که قبلاً دیواره های آن با هیدروکسی آپاتیت پوشش داده شده بود، ریخته گری شد. دمای پیشگرم قالب معادل 750، 850، 950 و 1050 درجه سانتیگراد برای بررسی اثر دمای پیشگرم قالب بر تغییرات فازی پوشش انتخاب شد. نتایج نشان داد که با افزایش دمای پیشگرم قالب از 750 درجه سانتیگراد به 1050 درجه سانتیگراد نسبت  HA/β-TCP از حدود 30/70 به 80/20 تغییر می کند. ارزیابی آزمایشگاهی زیست فعالی بیانگر انحلال بیشتر فاز β-TCP بود و تشکیل بیشتر آپاتیت های شبه استخوانی بر سطح پوششی که دارای نسبت پایین تر HA/β-TCP است، مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها