پوشش دهی الکترولس نیکل نانوالیاف کربنی الکتروریسی شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در پژوهش حاضر، با توجه به اهمیت پوشش نیکل در ارتقاء خواص سطحی الیاف کربنی، پوشش دهی نانوالیاف کربنی الکتروریسی شده در حمام تجاری الکترولس نیکل مورد بررسی قرار گرفت. بررسی های میکروسکوپی و هم چنین نتایج بدست آمده از آزمون تفرق اشعه X نشان می دهد که به دنبال 20 دقیقه قرار گرفتن الیاف در حمام الکترولس در pH حدود 9، پوششی یکپارچه از فلز نیکل با ضخامت تقریبی nm 184 بر روی آنها تشکیل می گردد. هم چنین، در این تحقیق در فرآیند سنتز الیاف کربنی از نیکل به عنوان کاتالیست برای گرافیته شدن الیاف استفاده شد. مشخصه یابی الیاف کربنی الکتروریسی شده در حضور کاتالیست نیکل حضور نانوذرات نیکل بر سطح الیاف و نیز انجام واکنش گرافیته شدن در اثر عملیات حرارتی در °C1400 را تأیید می کند.

کلیدواژه‌ها