مشخصه یابی پوشش‌های پاشش حرارتی استلایت 6

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این تحقیق به بررسی پوشش آلیاژ استلایت‌6 ایجاد شده بر روی زیر لایه فولاد St37 بوسیله فرآیند پاشش حرارتی HVOF پرداخته شده است. ریزساختار، تخلخل، ضخامت و فازشناسی پوشش ایجاد شده با استفاده از روش‌های مختلفی نظیر میکروسکوپ نوری، پرتو پراش ایکس(XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM) مجهز به آزمون طیف سنج انرژی (EDS) مورد بررسی قرار گرفت. همچنین آزمون ریز سختی‌سنجی بر سطح مقطع پوشش انجام شد. یافته‌های پژوهشی نشان داد که پوشش ایجاد شده دارای یک ساختار لایه‌ای بوده که بواسطه رسوب و انجماد پیوسته ذرات پودر مذاب و نیمه مذاب ایجاد شده است. همچنین در این ساختار تخلخل، آخال، ذرات ذوب نشده و نیمه ذوب شده مشاهده می‌شود. تخلخل موجود در پوشش در حدود 2% و سختی آن نیز در حدود 700 ویکرز بوده و ضخامت تقریبی آن در حدود 500 میکرون است. با توجه به آزمون چسبندگی انجام شده، چسبندگی پوشش به زیرلایه بیشتر از 67 مگاپاسکال می‌باشد. نتایج آنالیز XRD پوشش ایجاد شده دلالت بر این امر دارد که در حین انجام فرآیند پاشش هیچ گونه تغییر فاز محسوسی در پودر رخ نداده و فاز کبالت با ساختار FCC به عنوان فاز اصلی در ساختار پوشش وجود دارد.

کلیدواژه‌ها