تعیین غیرمخرب عمق لایه سخت شده و پروفیل سختی با استفاده از تحلیل پاسخ قطعات به القاء جریان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

آزمون جریان گردابی یک آزمون غیرمخرب بوده که به سرعت اجرا شده و پاسخ آن به ترکیب شیمیایی و ریزساختار ماده‌ی مورد نظر حساس است. در نتیجه به دلیل تفاوت خواص مغناطیسی لایه سخت شده  با دیگر قسمت‌های قطعه سخت‌کاری القائی شده، می‌توان از این روش غیر مخرب  در تعیین عمق لایه سخت شده در قطعات فولادی بهره گرفت. در این پژوهش نمونه‌هایی استوانه‌ای شکل از جنس فولاد CK45 ، تحت عملیات سخت‌کاری القائی قرار گرفته و پس از رسم پروفیل سختی با استفاده از روش سختی‌سنجی، عمق‌های سخت شده موثر و کل تعیین شده‌اند. سپس به کمک بررسی پاسخ های قطعات به اعمال جریان‌گردابی شامل ولتاژهای اولیه و ثانویه، اختلاف فاز و امپدانس نرماله شده، ارتباط عمق سخت شده با این پاسخ‌ها تعیین شده و در نهایت پروفیل‌های سختی به صورت غیرمخرب رسم شده‌اند. رگرسیون حاصل از این ارتباط‌ها، نشان‌دهنده دقت قابل قبول روش  غیر‌مخرب جریان گردابی در تعیین عمق لایه سخت شده قطعات است.

کلیدواژه‌ها