ارزیابی خواص نوری-‌حرارتی و چسبندگی پوشش‌های کنترل حرارتی در سامانه ماهواره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

فضاپیما به سبب قرارگیری در برابر خورشید و یا فضای سرد در معرض تغییرات شدید دمایی قرار دارد. دمای تعادلی زیرسیستم فضاپیما توسط جذب خورشیدی و نشر مادون قرمز (خواص نوری-حرارتی) سطوح آن کنترل می‌شود. پوشش‌های سفید و سیاه کنترل حرارتی بر روی اجزا فضاپیما بکار می روند و نقش مهمی در کنترل حرارت به وسیله خواص نوری خود دارند. در این تحقیق خواص نوری-حرارتی و چسبندگی دو نوع پوشش کنترل حرارتی سیاه سیلیکونی و سفید سیلیکاتی بر پایه روش تاگوچی بررسی شد. نتایج نشان داد در پوشش سیاه سیلیکونی، آماده‌سازی سطح و استفاده از عوامل بهبود دهنده چسبندگی بر روی مقاومت به چسبندگی این پوشش‌ها بیشترین اثر‌گذاری را دارند. همچنین این پوشش‌ها دارای ضریب جذب 955/0 و شدت نشر 920/0 هستند. بررسی خواص نوری-حرارتی پوشش‌سفید سیلیکاتی بهینه شده نشان داد، نوع رنگدانه مؤثرترین عامل بر خواص نوری-حرارتی بوده و این پوشش دارای ضریب جذب 230/0، شدت نشر 907/0 و چسبندگی مناسب است. نتایج ارزیابی ها نشان داد هر دو پوشش بهینه شده در این تحقیق از خواص نوری-حرارتی و چسبندگی مطلوبی برخوردار بوده و می‌توانند به عنوان پوشش کنترل حرارتی بر روی ماهواره‌ها بکار روند.