مقایسه خصوصیات میکروساختاری پوشش‌های اسپری حرارتی HVOF WC-12wt%Co و WC-12wt%FeAl

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف از تحقیق حاضر مقایسه پوشش‌های اسپری حرارتی کاربید تنگستن-کبالت و کاربید تنگستن-آلومیناید آهن است. از این رو پودر‌های کامپوزیتی WC-12wt% Co و WC-12wt% FeAl به روش اسپری حرارتی HVOF روی زیر لایه فولادی پوشش داده شدند. این پوشش‌ها از نظر میکروساختار، ترکیبات فازی و سختی مورد بررسی قرار گرفتند. تصاویر تهیه شده توسط میکروسکوپ نوری میزان تخلخل کمتر از %1 برای هر دو پوشش نشان داد. بررسی‌های انجام شده توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان می‌دهد که میکروساختار هر دو پوشش متشکل از ذرات روشن کاربید تنگستن در میان زمینه‌ای به رنگ تیره است. با توجه به تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی و میکروسکوپ نوری، می‌توان نتیجه گرفت که سرعت بالای ذرات در هنگام برخورد سبب ایجاد پوششی چگال شده است و مرزی بدون عیب، بین ذرات جداگانه نشست داده شده‌ بدست آمده است. نتایج حاصل از میکروسختی پوشش‌ها نشان می‌دهد که پوشش WC-FeAl سختی بالاتری نسبت به پوشش WC-Co دارد که علت آن می‌تواند سختی بالاتر آلومیناید آهن در مقایسه با کبالت باشد.

کلیدواژه‌ها