پوشش هیدروکسی آپاتیت بر روی آلیاژ حافظه دار NiTi به روش الکتروفورتیک

چکیده

در این پژوهش پودر هیدروکسی‌آپاتیت بعنوان یک سرامیک زیستی به روش الکترو‌فورتیک بر روی آلیاژ حافظه‌دار نیکل- تیتانیم پوشش داده شد. محلول سوسپانسیون مورد استفاده n– بوتانول و تری اتانول آمین بود. عملیات رسوبگذاری در ولتاژهای مختلف 20، 30و 40 ولت در زمانهای متفاوت 1 تا 5 دقیقه در ولتاژ ثابت بر روی کاتد انجام گرفت. پس از رسوبگذاری به منظور خشک کردن آهسته، نمونه‌ها در دمای اتاق به مدت 24 ساعت قرار گرفتند. پس از آن وزن و ضخامت پوشش‌ها اندازه‌گیری شد. سپس عملیات تف‌جوشی نمونه‌ها به مدت 2 ساعت در کوره تحت اتمسفر آرگون در دمای 800 انجام شد. از تفرق اشعه ایکس (XRD) جهت شناسایی فازها و از  SEMبرای بررسی های ریز ساختاری و مورفولوژیکی پوشش‌ها استفاده شد. ترکیب شیمیایی پوشش نیز با استفاده از آنالیز تفکیک انرژی ( EDX ) بررسی شد. نتایج نشان می‌دهد که در ولتاژ 30 ولت و زمانهای پایین‌تر پس از تف‌جوشی، می‌توان به یک پوشش پیوسته، یکنواخت و بدون ترک رسید. همچنین با افزایش زمان رسوبگذاری، وزن و ضخامت   نمونه‌ها افرایش یافته است. روش ارایه شده در این تحقیق می‌تواند یعنوان یک روش جایگزین برای پوششهای زیست‌فعال در مقایسه با سایر     روش‌های رسوبگذاری مانند پوشش‌دهی سل- ژل و پلاسما باشد.

کلیدواژه‌ها