مطالعۀ تأثیر پارامترهای ورودی بر روی کیفیت سطحی فولاد ابزار AISI H13 در فرآیند ماشین کاری تخلیۀ الکتریکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این مقاله تأثیر پارامترهای ورودی فرآیند EDM ( زمان روش پالس، سیکل وظیفه و قطبیت ابزار) بر روی فاکتورهای ارزیابی سلامتی سطح (زبری سطح، چگالی ترکهای سطحی و ضخامت لایۀ سفید) در ماشینکاری فولاد ابزار AISI H13 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان     می دهد در قطبیت مثبت ضخامت لایۀ سفید و چگالی ترکهای سطحی در زمانهای روشنی پالس کمتر، بیشتر از حالتی است که قطبیت ابزار منفی انتخاب شده است، درصورتی که در قطبیت منفی در زمان های روشنی پالس بیشتر، چگالی ترکهای سطحی و ضخامت لایۀ سفید در روی قطعه کار بیشتراست. همچنین بر اساس نتایج بدست آمده مشخص شد که در هر دو حالت قطبیت ابزار همزمان با افزایش سیکل وظیفه، چگالی ترکهای سطحی و متوسط ضخامت لایۀ سفید کاهش یافته و با افزایش زمان روشنی پالس مقدار زبری سطح افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها