اثر نرخ تغذیه پودر و نسبت سوخت به اکسیژن در فرآیند HVOF بر رفتار خوردگی الکتروشیمیایی پوشش های NiCr

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این تحقیق پوشش NiCr توسط روش پاشش حرارتی سرعت بالا (HVOF) و تحت شرایط متفاوت از نظر نرخ تغذیه پودر و نسبت سوخت به اکسیژن بر روی نمونه های فولادی ایجاد شد.رفتار خوردگی الکتروشیمیایی پوشش های ایجاد شده در محلول 5/3 درصد نمک طعام و از طریق آزمایشات پلاریزاسیون پتانسیواستاتیک مورد بررسی قرار گرفت. جهت تعیین ویژگی های ساختاری و فازی پوشش ها قبل و بعد ازآزمون خوردگی از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM/EDX) استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان دادکه نرخ تغذیه پودر و نسبت سوخت به اکسیژن اثر قابل  ملاحظه ای بر خواص پوشش های NiCr از جمله میزان تخلخل موجود در پوشش، فازهای اکسیدی موجود، پودرهای ذوب نشده و مقاومت به خوردگی این پوشش ها دارند. نمونه پوششی با نرخ تغذیه پودر 18 گرم بر دقیقه و نسبت سوخت به اکسیژن 25/1 بدلیل میزان تخلخل و مناطق اکسیدی کمتر، بهترین مقاومت به خوردگی را از خود نشان داد.

کلیدواژه‌ها