رشد بر پایه قالب نانولوله های زیرکونات تیتانات سرب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

زیرکونات تیتانات سرب (PZT) یک محلول جامد فروالکتریک و پیزوالکتریک کاملا شناخته شده با قطبش دایمی، گذردهی دی الکتریک و ضریب پیزوالکتریک بالا است. در پژوهش حاضر قالب نانومتخلخل جدیدی، برای اولین بار، برای رشد نانولوله های PZT معرفی گردیده است. برای تهیه قالب، ابتدا غشاهای آلومینایی از طریق آندایزینگ دومرحله ای فویلهای آلومینیومی درون یک سلول سرد، در دمای °C1 و با استفاده از الکترولیت اسید فسفریک تهیه شدند.  سُل پایدار با ترکیب PZT نیز از تصحیح شیمیایی پیش مواد ارگانومتالیک زیرکونیم و تیتانیم به کمک اسید استیک تهیه گردید. سل تهیه شده سپس با اعمال یک ولتاژ DC  به درون حفرات قالبهای آلومینایی رانده شد. قالبهای انباشت شده سپس در دمای °C 100 خشک و در دمای °C 700 پخت شدند. بررسیهای میکروسکوپ الکترونی روبشی و عبوری (TEM و SEM) نشان دادند که بدین طریق نانولوله هایی با ابعاد نسبتا یکنواخت را می توان بطور مؤثر درون غشاهای اکسید آلومینیوم رشد داد. بررسیهای آنالیز انرژی پخشان اشعه ایکس (EDX) نیز نشان داد که نانولوله های تولید شده دارای ترکیب PZT هستند. بررسیهای پراش اشعه ایکس (XRD) نیز تایید کرد که پس از پخت در دمای°C 700، می توان نانولوله هایی با ساختار فازی پروسکایت به دست آورد. آنالیزهای  پراش الکترون در TEM‌ نیز ماهیت چندبلوری نانولوله ها را نمایش داد.

کلیدواژه‌ها