ارزیابی تنش پسماند در پوشش های پاشش حرارتی WC-Co با استفاده از سوراخکاری با تخلیه الکتریکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تنش پسماند که در اثر انرژی جنبشی ذره در حین برخورد و همچنین اختلاف خصوصیات ترموفیزیکی پوشش و زیرلایه ایجاد می شود،         خواص مکانیکی پوشش نظیر استحکام چسبندگی و  رفتار خستگی را بشدت تحت تأثیر قرار می دهد. اندازه گیری تنش پسماند در امتداد ضخامت     پوشش های سخت نظیر کاربید تنگستن- کبالت به علت ویژگی های منحصر به فرد آن همواره با محدودیت هایی روبرو بوده است. در این تحقیق، روش جدید و کارآمدی در اندازه گیری تنش پسماند پوشش کاربید تنگستن- کبالت حاصل از پاشش حرارتی با سرعت بالا و سوخت اکسیژن بر روی زیرلایه فولادی مورد بررسی قرار گرفته است. از روش ایجاد سوراخ با تخلیه الکتریکی بدین منظور استفاده شده و نتایج آن با نتیجه آزمون انحنا مقایسه گردید. آزمایشات میکروسختی سنجی، میکروسکوپی الکترونی روبشی جهت بررسی مورفولوژی پودر و پوشش و تعیین سختی پوشش و همچنین بررسی الگوی پراش پرتو X پودر و پوشش مورد استفاده قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که تنش در امتداد ضخامت پوشش یکنواخت نبوده و در نزدیکی فصل مشترک تنش فشاری بیشترین مقدار را دارد. تنش مؤثر فون میزز میانگین معادل MPa126- با استفاده از روش ایجاد سوراخ بدست آمد که نزدیک به نتایج روش انحناء(MPa 164-) در این مطالعه است. در هر دو روش تنش بصورت فشاری به دست آمد.

کلیدواژه‌ها