بررسی رفتار خوردگی پوشش‌ الکتروفورتیک هیدروکسی‌آپاتیت بر روی نانوتیوب‌های اکسید تیتانیم در محلول شبیه‌سازی شده بدن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

اکسیداسیون آندی به منظور بدست آوردن یک ساختار متخلخل در سطح انجام می‌شود و از آن‌جا که یکی از روش‌های افزایش چسبندگی پوشش به زیرلایه، متخلخل کردن سطح است، در این مقاله ابتدا توسط فرآیند آندایزینگ بر روی زیرلایه تیتانیمی، نانوتیوب‌های اکسید تیتانیم ایجاد گردیده و سپس  به بررسی رفتار خوردگی و استحکام چسبندگی پوشش‌ الکتروفورتیک هیدروکسی‌آپاتیت بر روی نانوتیوب‌های اکسید تیتانیم در محلول     شبیه‌سازی شده بدن پرداخته شده است. به همین منظور ابتدا نانوتیوب‌های اکسید تیتانیم توسط فرآیند آندایزینگ بر روی سطح تیتانیم خالص ایجاد و سپس پوشش‌‌ نانوذرات هیدروکسی‌آپاتیت بر روی این نانوتیوب‌ها توسط روش الکتروفورتیک در ولتاژ V30 و مدت زمان 10 دقیقه ایجاد و در دمای С˚400 به مدت 2 ساعت زینتر شدند. به منظور بررسی نقش زیرلایه در رفتار خوردگی، فرآیند پوشش‌دهی روی زیر لایه تیتانیم خالص نیز انجام گردید.  نتایج حاصل از بررسی‌های صورت گرفته نشان داد که ایجاد نانوتیوب تیتانیم بر روی سطح و همچنین انجام فرآیند زینتر بر روی پوشش هیدروکسی‌آپاتیت منجر به مقاومت به خوردگی بیشتر و افزایش استحکام چسبندگی پوشش به زیرلایه می‌شود.

کلیدواژه‌ها