تأثیر فشار اکسیژن بر ساختار و هدایت الکتریکی لایه‌های نازکBa0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3-δ در لایه‌نشانی لیزر پالسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این مقاله، پودرBa0.5 Sr0.5 Co0. 8 Fe0.2 O3-δ (BSCF)  با هدف استفاده به عنوان کاتد پیل سوختی اکسید جامد به روش سل- ژل ساخته شد. همچنین، لایه‌های نازک  BSCF روی زیر لایه(STO)  SrTiO3، به روش لایه نشانی لیزر پالسی (PLD) در فشارهای مختلف اکسیژن لایه نشانی شد. ساختار بلوری این نمونه‌ها توسط پراش پرتو X (XRD) و مورفولوژی سطح لایه‌ها توسط میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) بررسی شد. اندازه‌گیری مقاومت الکتریکی نمونه حجمی و لایه‌های نازک به روش چهار نقطه‌ای از دمای اتاق تا دمای بیش از C̊ 600، در هوا انجام شد که نشان‌دهنده افت شدید مقاومت نسبت به مقدار اولیه بود

کلیدواژه‌ها