تأثیر غلظت روی در حمام نیتراتی بر بافت کریستالی و مورفولوژی سطح پوشش اکسید روی ایجاد شده به روش رسوب الکتریکی بر زیرلایه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی اصفهان

2 دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان

3 دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد

چکیده

در این پژوهش، پوشش اکسید روی به روش رسوب‌دهی الکتریکی از یک محلول حاوی نمک نیترات روی در غلظت‌های 0/1، 0/2، 0/3و 0/4 مولار بر زیرلایه آلیاژ تیتانیم اعمال شد. تطابق تغییرات جریان بر حسب زمان در پتانسیل‌های ثابت رسوب دهی با مدل جوانه‌زنی شریفکر-هیلز حاکی از پیشرونده بودن مود جوانه‌زنی اکسید روی در همه غلظت‌ها بود. نتایج حاصل از نمودارهای جریان- زمان نشان داد که با افزایش غلظت روی در حمام، جریان پوشش‌دهی کاهش می‌یابد و این امر منجر به ایجاد پوشش‌هایی با ضخامت کمتر از حمام‌های با غلظت‌های بالاتر از یون‌های روی می شود. تصاویر میکروسکوپی الکترونی نشان داد که با افزایش غلظت روی در حمام پوشش‌دهی، مورفولوژی پوشش از ‌کرمی‌شکل به سمت صفحه‌ای تغییر می‌یابد. آنالیز پراش پرتو ایکس نشان داد که پوشش‌های تشکیل شده دارای بافت مرجح از صفحات چند وجهی (100) در غلظت‌های1 /0 و 0/2 که به صفحات قاعده (002) در غلظت‌های 0/3 و 0/4 مولار تبدیل می شود. در حمام‌های حاوی غلظت‌های3 /0 و4 /0 مولار، علاوه بر اکسید روی، ترکیب نیترات روی نیز در پوشش بوجود آمد‌.

کلیدواژه‌ها