مطالعه اثر خواص سطح بر حرکت گندله خام بین غلتک های سرند غلتکی با روش المان گسسته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.

2 گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی شهید منتظری مشهد، دانشگاه فنی حرفه ای،مشهد، ایران.

3 گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.

چکیده

در تحقیق جاری، با روش المان گسسته اثر خواص فیزیکی سطح از جمله ضرایب بازگشت (برجهندگی)، چسبندگی، اصطکاک لغزشی و مقاومت غلتشی بر حرکت گندله بین زوج غلتک های سرند غلتکی گندله‌سازی کمک روش المان گسسته، مورد بررسی عددی قرار گرفته است. به منظور اطمینان از دقت نتایج عددی، آنالیز حساسیت به گام زمانی و همچنین مش بندی سطح انجام گردید. با استفاده از نتایج عددی بدست آمده، وابستگی سرعت بحرانی به هر کدام از خواص سطحی در قالب نمودارهای گرافیکی ارائه و همچنین توابع ریاضی مناسبی بر آنها برازش شده است. بر اساس نتایج، با افزایش ضریب اصطکاک لغزشی آستانه سرعت لازم برای عبور گندله از دام بین غلتک ها کاهش می یابد ولی اگر ضریب اصطکاک از حد مشخصی(حدود 0.3) فراتر برود اثر این متغیر بسیار ناچیز می شود. همچنین مشخص شد که با افزایش ضریب مقاومت غلتشی، سرعت بحرانی غلتک ها بطور پیوسته کاهش پیدا می کند. بعلاوه مشاهده شد که با افزایش ضریب بازگشت امکان در دام ماندن گندله افزایش می یابد. همچنین روشن شد که با افزایش ضریب چسبندگی، سرعت بحرانی می تواند افزایشی، کاهشی یا ثابت باشد و نوع تابعیت آن به سایر ویژگی های سطحی بستگی دارد.

کلیدواژه‌ها