بررسی ریزساختار و خواص خوردگی پوشش HA-TiO2 ایجاد شده توسط روش سل- ژل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی مواد و متالورژی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

چکیده

ایمپلنت های فلزی به دلیل خواص مکانیکی مناسب به طـور گـسترده در حوزه های پزشکی و دندان پزشکی مورد استفاده قرار می گیرند. استفاده از این ایمپلنت هـا در محـیط خورنـده بـدن مـشکلات زیادی از جمله محصولات ناشی از خوردگی دارد که سبب عفونت شده و موجب عدم کارآیی آن‌ها در محیط بدن می‌گردد. در این تحقیق ازروش سل- ژل برای اعمال پوشش هیدروکسی آپاتیت/دی اکسید تیتانیوم بر روی فولاد زنگ نزن 316 استفاده شد. کلیه نمونه ها با سرعت cm/min۱۰ و pH برابر با 7 به عنوان شرایط بهینه پوشش داده شدند و سپس مقاومت به خوردگی پوشش‌ها در‌ محلول رینگر با استفاده از روش پلاریزاسیون دینامیکی و امپدانس مورد بررسی قرار گرفت. ترکیب پوشش‌ها‌ توسط XRD، EDX،FTIR آنالیز شد. همچنین مورفولوژی پوشش به وسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) تعیین گردید. نتایج تحقیق نشان داد که پوشش های HA و TiO2 خالص و نانوکامپوزیت HA/TiO2 با مقدارهای 75 و 50، 25 درصد TiO2 بر روی زیرلایه فولاد 316 با ضخامت یکنواخت وجود دارد. نتایج حاصل از تصاویر FESEM نشان داد سل هیدروکسی آپاتیت و دی اکسید تیتانیوم بر روی آلیاژ فولاد ۳۱۶ دارای پوشش یکنواخت و متراکم تر می باشد و با افزایش درصد تیتانیوم دی اکسید در نانوکامپوزیت هیدروکسی آپاتیت/ دی اکسید تیتانیوم از ٪۲۵ به ٪۵۰ و سپس به ٪۷۵ نانو ذرات ریزتر شده و پوشش متراکم تر می‌گردد. آزمون‌های خوردگی نشان داد که مقاومت به خوردگی فولاد زنگ نزن ۳۱۶ با پوشش نانوکامپوزیت HA/TiO2 با افزایش درصد مقدار TiO2 در پوشش بیشتر می شود.

کلیدواژه‌ها