بررسی اثر اعمال جریان الکتریکی حین کروم‌دهی پودری فولاد AISI 1045

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد

چکیده

در این تحقیق، فولاد AISI 1045 به روش سمانتاسیون پودری در دماهای 900، 1000 و 1100 درجه سانتیگراد به مدت hr6 تحت عملیات کروم‌دهی قرار گرفت. همچنین در کنار این نمونه‌ها، نمونه‌های دیگری با بهره‌گیری از اثر جریان الکتریکی(با شدت جریان 5/4 آمپر و ولتاژ20 ولت) کروم‌دهی شدند. ریز ساختار لایه‌‌های کروم‌دهی شده توسط میکروسکوپ‌های نوری و الکترونی و پاش سنجی پرتو X مورد بررسی قرار گرفتند و به کمک آن‌ها تفاوت‌های به وجود آمده در هنگام به کار گیری جریان الکتریکی حین پوشش‌دهی نمایان شد. در ادامه ریزسختی‌سنجی تحت بار 25 گرم نیرو انجام شد. نتایج نشان داد که با استفاده از جریان الکتریکی در هنگام پوشش‌دهی، ضخامت، یکنواختی و سختی لایه کروم‌دهی شده بیشتر می‌شود، تا جایی که در دمای °C1100 متوسط ضخامت ازحدود μm28 به μm32 و سختی لایه از حدود 812 به 879 ویکرز رسید.

کلیدواژه‌ها


1. RGI, Leferink, and H. Barten. Chromium diffusion coatings on low-alloyed steels for corrosion protection under sulphidizing conditions, VGB Kraftwerkstechnik, 73.3 (1993).
2. Meier, G. H., Diffusion chromizing of ferrous alloys, Surface and Coatings Technology, 39 (1989)53-64.
3. Xie, Fei, Li Sun, Jianwei Pan. Characteristics and mechanisms of accelerating pack boriding by direct current field at low and moderate temperatures, Surface and Coatings Technology, 206.11 (2012)2839-2844.
4. Xie, Fei, Qiu Hua Zhu, Jin Jun Lu., Influence of direct current field on powder-pack boriding, Solid State Phenomena, 118(2006).
5. Zhou, Zhenghua, Fei Xie, Jing Hu., A novel powder aluminizing technology assisted by direct current field at low temperatures, Surface and Coatings Technology, 203.1(2008) 23-27.
6. Hu, Jing, Direct Current Field Effect on Silicon Pack Cementation for 1045 Steel, Advanced Materials Research, 189(2011).
7. YuM, Lakhtin., Engineering Physical metallurgy and heat treatment, Metalurgija Moskva, (1977).
8. Chen-Yi Wei, Fan-Shiong Chen. Thermoreactive deposition/ diffusion coating of chromium carbide by contact-free method, Materials Chemistry and Physic, (2005)192–199.
9. J. E. Garay, U. Anselmi-Tamburini, Electric Current Enhanced Point Defect Mobility in Ni3Ti Intermetallic, Applied Physics Letters, (2004).
10. Ho, Paul S., and Thomas Kwok. Electromigration in metals, Reports on Progress in Physics, 52.3 (1989) 301.
11. Takenaka, Chisato, and Kazuo Nakajima. Effect of electric current on the LPE growth of InP, Journal of crystal growth, 108.3-4(1991)519-524.
12. Electromigration., Wikipedia :The Free Encyclopedia.
13. Chattopadhyay, Ramnarayan. Surface wear: analysis, treatment, and prevention. ASM international, (2001).
14. Bertrand, G., C. Savall, C. Meunier. Structural characterisation (AFM and XRD) and hardness of spultered CrxNy coatings, Surface engineering, 14.3(1998)246-249.