بررسی تجربی صحت قانون ماینر در سایش چسبان در تماس سطوح پوشش‌دار تحت بارگذاری‌های صعودی، نزولی و تصادفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

پوشش‌دهی یکی از فرایندهایی است که برای بهبود خواص تریبولوژیکی سطوح استفاده می‌شود. در این مقاله میزان افزایش طول عمر مفید قطعه با پوشش نرم مورد بررسی قرار گرفته است و همچنین صحت قانون ماینر در پیش‌بینی سایش چسبان برای نمونه‌هایی که تحت بارگذاری ترکیبی قرار می‌گیرند، مطالعه شده است. برای این منظور مجموعه‌ای از آزمایش‌های پین روی دیسک بر روی سه مجموعه دیسک با بارگذاری تک نیرویی، دو نیرویی متوالی، و سه نیرویی متوالی تحت دو سرعت ثابت برای دیسک‌های ساده و دیسک‌های با پوشش دولایه و دیسک‌های با پوشش چهارلایه صورت گرفته است. نتایج تجربی نشان می‌دهد استفاده از قانون ماینر برای پیش‌بینی خرابی قطعه تحت بارگذاری‌های متوالی با سرعت ثابت صحیح است. از سوی دیگر کار انجام شده توسط نیروی اصطکاک نیز محاسبه شده است. نتایج نشان می‌دهد که برای هر کدام از قطعات با پوشش مشخص، صرف نظر از توالی بارگذاری میزان کار انجام شده توسط نیروی اصطکاک تا لحظه خرابی عددی یکسان است. به عبارت دیگر در بارهای صعودی و نزولی و تصادفی، فارغ از ترتیب بارگذاری خرابی قطعه زمانی رخ می‌دهد که کار نیروی اصطکاک به یک عدد ثابت برسد.

کلیدواژه‌ها