اثر غلظت عامل احیاکننده بر ساختار و سختی پوشش نیکل- بور الکترولس

نویسندگان

1 مدیر گروه متالورژی صنعتی/دانشکده مهندسی مواد و متالورژی/ دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشگاه علم و صنعت ایران

3 هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

در تحقیق حاضر اثر غلظت یون بورهیدرید به‌عنوان عامل احیاکننده در حمام آبکاری بر روی ساختار و سختی پوشش نیکل-بور الکترولس در شرایط پس از آبکاری و نیز پس از عملیات حرارتی مطالعه ‌شد. جهت بررسی ساختار پوشش Ni-B الکترولس، پوشش‌های اعمال شده، از سطح و مقطع مورد متالوگرافی قرار گرفتند. آنالیز XRD روی پوشش در دو شرایط قبل و بعد از عملیات حرارتی، حکایت از آمورف بودن پوشش پس از آبکاری و تبلور آن طی عملیات حرارتی داشته و آنالیز EDS عناصر نیکل، بور، آهن و سرب را در پوشش شناسایی کرد. نتایج آزمون میکروسختی نشان‌داد که افزایش غلظت سدیم بورهیدرید در حین آبکاری باعث افزایش میکروسختی پوشش در شرایط پس از آبکاری و پس از عملیات حرارتی می‌گردد و در غلظت یکسان عامل احیاکننده، میکروسختی پوشش عملیات حرارتی‌شده از پوشش فقط آبکاری‌شده بیشتر است. بیشینه میکروسختی حاصل برای پوشش‌های فقط آبکاری‌شده g50HV 854 و برای پوشش‌های عملیات حرارتی شده‌ g50HV 1121 بود.

کلیدواژه‌ها


using low temperature bath and evaluation of their characteristic properties, Surfaced & Coatings Technology, 200 (2006) 6888-6894.