بررسی خواص سایشی آلیاژهای Al-(5-13)Si-Fe

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این تحقیق تاثیر آهن (wt%2-2/0) بر خواص سایشی آلیاژهای Al-(5-13)Si مورد بررسی قرار گرفته است. آزمایش‌های سایش در دمای محیط، بار N45، سرعت m/s13/0 و مسافت m1000 به روش پین روی دیسک انجام شدند. بر اساس نتایج به دست آمده، در غلظت‌های آهن کمتر از غلظت بحرانی (wt%2/1 در این تحقیق)، افزایش سیلیسیم موجب شکل‌گیری صفحات ظربف AlFeSi در نواحی بین دندریتی شده و بواسطه افزایش سختی زمینه و کاهش سیلان پلاستیک لایه‌های زیر سطحی و پیرو آن افزایش پایداری لایه تریبولوژیکی و کاهش چسبندگی بین سطوح، مقاومت سایشی بهبود می یابد بگونه‌ای که نرخ سایش آلیاژ Al-13Si-0.8Fe حدود 50 درصد کمتر از نرخ سایش آلیاژ Al-5Si-0.8Fe است. تحت این شرایط مکانیزم سایش عمدتا برداشت کنترل شده ماده از لایه تریبولوژیکی با مکانیزم ورقه‌ای شدن و سایش خراشی است. در غلظت‌های آهن بیش از مقدار بحرانی، با وجود افزایش سختی زمینه با افزایش غلظت سیلیسیم، به دلیل افزایش ابعاد و کسر حجمی ترکیبات صفحه‌ای شکل AlFeSi و شکل‌گیری رسوبات درشت اولیه در زمینه، شکل‌گیری و اشاعه ترک‌های زیر سطحی تسهیل گردیده و با افزایش ناپایداری لایه تریبولوژیکی، برداشت ماده از سطح با مکانیزم سایش ورقه‌ای و خراشی لایه تریبولوژیکی تشدید می‌شود.

کلیدواژه‌ها