رفتار شوک حرارتی پوشش ZrO2-8%Y2O3 بر روی سوپرآلیاژ In-738LC آلومینایزشده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این تحقیق رفتار شوک حرارتی پوشش سرامیکی‌ ZrO2-8%Y2O3 اعمالی به روش پاشش حرارتی بر روی سوپرآلیاژ  In-738LC آلومینایز شده مورد بررسی قرار گرفته است. آزمون شوک حرارتی شامل انجام سیکل های سریع گرمایش-سرمایش بین دو دمای ºC 1100 و ºC 300 بود. به منظور تشخیص آغاز تخریب های ماکروسکوپی نظیر ترک خوردن و پوسته شدن، بررسیهای چشمی پس از هر سیکل بر روی نمونه ها انجام گرفت. شناسایی ریزساختار پوشش قبل و طی آزمون شوک حرارتی به کمک میکروسکوپ‌های نوری و الکترونی و آنالیز EDS انجام شده است. نتایج نشان داد که ضخیم شدن پوسته اکسیدی (TGO) در فصل مشترک لایه های سرامیکی و آلومینایدی، رشد ناحیه نفوذ بینابینی پوشش آلومینایدی و استحاله فازی β-NiAlàγ'-Ni3Al در پوشش آلومینایدی از جمله ویژگیهای رفتاری مهم این پوشش در شرایط آزمون شوک حرارتی می باشد. همچنین مشخص شد که تخریب در این سیستم پوششی شامل مراحل متوالی جوانه زنی و رشد گسترده حفرات اکسیداسیون در سطح لایه آلومینایدی، جوانه زنی ترک در لایه TGO و اشاعه ترک ها به لایه سرامیکی می باشد.

کلیدواژه‌ها