رفتار خوردگی فولادهای آستنیتی کروم- منگنزدار- (بدون نیکل) در یک محیط اسیدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

 در این تحقیق، چهار فولاد آستنیتی کروم- منگنزدار- (بدون نیکل) توسط کوره ذوب القایی تحت خلا تولید شدند. سپس ورق‌هایی از آن به ضخامت 10 میلی‌متر با عملیات‌های نورد گرم متوالی حاصل شد. مطالعات متالوگرافی نشان داد که این فولادها دارای ریزساختار تکفاز آستنیت هستند. رفتار خوردگی این فولادها در محلول 01/0 مولار اسید سولفوریک، توسط آزمون‌های پتانسیل مدار باز، پلاریزاسیون پتانسیودینامیک و طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی ارزیابی شد. نتایج نشان داد که پتانسیل مدار باز چهار فولاد آستنیتی کروم- منگنزدار با گذشت زمان به‌سمت مقادیر مثبت انتقال می‌یابد. همچنین منحنی‌های پلاریزاسیون پتانسیودینامیک نشان دادند که چهار فولاد آستنیتی کروم- منگنزدار رفتار رویین عالی نشان می‌دهند

کلیدواژه‌ها