بررسی تاثیر عملیات سطحی اصطکاکی اغتشاشی بر رفتار خوردگی آلیاژTi-6Al-4V در محلول رینگر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این پژ‍وهش به بررسی تاثیر عملیات سطحی اصطکاکی اغتشاشی بر رفتار خوردگی آلیاژTi-6Al-4V  پرداخته شده است. برای این منظور، آزمون‌های پتانسیل مدار باز، پتانسیودینامیک و طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی در محلول رینگر و دمای°C ‌37 انجام شد. نتایج آزمون‌های پلاریزاسیون نشان داد که آلیا‍ژ‍‍ Ti-6Al-4V قبل و بعد از عملیات اصطکاکی اغتشاشی بصورت خودبخودی رویین شده و تا پتانسیل 3 ولت (نسبت به الکترود کالومل اشباع) بدون حفره‌دار شدن باقی مانده‌ است. با وجود این، فرآیند اصطکاکی اغتشاشی باعث افت مقاومت خوردگی آلیاژ Ti-6Al-4V شده است. نتایج آزمون‌های امپدانس با استفاده از یک مدار معادل با تطابق عالی شبیه‌سازی شد و اطلاعات لازم پیرامون خواص لایه رویین با استفاده از نرم افزار ZViewاستخراج شد. نتایج نشان داد که فیلم رویین تشکیل شده روی فلز پایه مقاومت پلاریزاسیون بالاتری (بیش از دو برابر) نسبت به نمونه عملیات شده دارد. همچنین بر اساس نتایج آزمون پتانسیودینامیک، دانسیته جریان خوردگی پس از عملیات به دو برابر دانسیته جریان خوردگی فلز پایه افزایش یافت. تغییرات ریزساختاری و ناهمگنی ترکیب شیمیایی ناشی از عملیات اصطکاکی اغتشاشی عامل کاهش مقاومت خوردگی تشخیص داده شد.

کلیدواژه‌ها